Saturday, October 30, 2010

தனிமையில் நான்...

அமைதியான இரவு..
வானில் நிலவை பார்த்தேன்...
 
அவன் தெரிந்தான்...
எனக்குள் குழப்பம்...
கற்பனையோ ?!?!?!
எது உண்மை என்று புரிந்தது.
என்னெனில் தனிமையில் நான்

Kaanal Neer...

Thursday, September 30, 2010

நேற்று போல் இன்று இல்லை

முன்பு ...

வாக்கியமாக கூட எடுத்துகொள்ள முடியாத
ஒன்றை "கவிதை" என்று உன்னிடம்
காண்பித்தேன்...
அருமை என்றாய்...
இன்னமும் எழுத பழகினால் பெரிய கவினர்
ஆகிவிடுவாய் என்றாய்...

குழந்தையின் கிறுக்களை விட மோசமான
ஒன்றை "ஓவியம்" என்று உன்னிடம்
காண்பித்தேன்...
அருமை என்றாய்...
இன்னமும் வரைய பழகினால் பெரிய
 ஓவியர் ஆகிவிடுவாய் என்றாய்...


சுடுநீர் கூட போடதெரியாத நான்,
சமையல் செய்தேன்...
சோதனையாக என் செல்லபிரானிக்கு சிறிது வைத்தேன்...
முகர்ந்துவிட்டு சென்றது..
அனால் முழுவதையும் நீ உண்டாய்..
அருமை என்று சொன்னாய்...
இன்னமும் சமைக்க பழகினால் நளன் ஆகிவிடுவாய் என்றாய்...


இன்று....
பழக பழக ஆனைத்தும் வந்தது...
அனால் பழகிய நீ மட்டும் இல்லை...

Saturday, September 25, 2010

முத்தம்

முத்ததினால் வந்த சண்டை...
பின்பு,
சண்டை முடிவில் கொடுத்த முத்தங்கள்....
நினைத்"தேன்"...
கச(சி)ந்தது....

(வெறுப்பு வந்தது என் மேல், உன்னை விட்டு பிரிந்ததற்காக....)

Wednesday, September 01, 2010

Second Line.... - My Funny TL!!!...

I dint take this video intentionally...
but it all happened in the right time...

After coming from lunch we were settling in our seats.. by mistake my mobile fell down... & i checked all my apps r working properly...

Ha ha ha... wen i checked my video apps, my TL was doing something with his chair.. so i recorded it...

Better u guys itself check-it-out wat happened after he finished repairing his chair...

Monday, August 30, 2010

Case of the Monday!!!

Witnessing a conflict about writing a incident that happened in my office today....
finally came to a conclusion not to waste my time....
s....
not to waste my time & my visitors time by writing about someone who doesnt respect my blog...
instead i thought of telling somthing thats usefull...
so started surfing about some interesting infos...

while my mommy came & handled me a "money plant"..
she had brought it from a marriage...
instead of giving fruits or coconut in a plastic bag, they hav gifted everyone with the plant & recyclable paper bag..
it was soo cool... creating a awareness about planting trees & using eco friendly materials in a very simple way...
hoping to do something different thats in my marriage too thats useful for others....


i hav kept the plant they gave near the window... it was sooo cool to hav a plant near my window...

Sunday, August 29, 2010

Women & Sunsigns

Found it while surfing.. & thought of sharing wit u gals... :)

& Im TAURUS... dont know how much its true for me....


Aquarius Woman( 21st January to 19th February)

Inconsistency and confusion describe the characteristics profile of an Aquarius female. The same goes for her love life too. She is very loyal, but at the same time, she is also a little detached and not extremely emotional. She will be committed and remain faithful too, but do not try to bind her. Let her enjoy her freedom and in return, she will come back to you when she gets tired of her expeditions. Her dreams are very different from that of a normal female and she hums a different tune, which most of us have not even heard of. 

An Aquarian female is like a butterfly, which sits on every flower, but belongs to none. She loves her freedom and if you can accept this, she will love you even more. Within her boundless limits, her love will also be limitless. Position and power matter to her more than money and bank balance. If you want her to fall in love with you, be true and honest, not only to others, but also to yourself. You don't need to follow her rules. You can form your own code of ethics, but be sure to live by them. 

Passion is not one of the personality traits of Aquarian girl. Rather, her love will be subtle and unassuming. She is intense, but may prefer to be platonic most of the time. Hosting as well as attending parties comes naturally to her and she will always be a social delight. She will trust you completely and will not be unduly suspicious of your activities. You will also not be bothered by too much jealousy or possessiveness on her part. Her trust arises from the fact that before committing, she had dissected your behavior under a microscope. 

Only after being convinced of your integrity did she take the next step. Still, if you become unfaithful to her, she will be extremely hurt and is likely to remember the wound for a long time. With an Aquarian female, out of sight means out of mind too. So, make sure to be around here always. She has a very strong will power. If she thinks the relationship is not working and has no chances of improving also, she will break it right away; though doing so may tear her heart into two pieces. Like every Aquarian, she will remember her first love throughout her life. 

It's no use getting upset, better be the first love in her life. She will never ever be dishonest in a relationship and even if she indulges in an extra-marital affair, it will end before it even started. She will always try to know your deepest thoughts and secrets, but her own dreams will be beyond your reach. Conversing with an Aquarian female is usually a delight because of her charming manners. Her mind is quite unpredictable and you will find it hard keeping track. She will live in the present, then suddenly be wistful about yesterday and then, become enthusiastic about tomorrow. 

She may talk about fairies one day and discard elves as humbug, the other. Never look down on her or she might never look upto you. She respects you and will expect the same in return. As mothers, Aquarian women tend to be very loving and caring. Though in the beginning, they may be a little nervous about the whole idea of motherhood. But once they become comfortable with it, it will come to them naturally. An Aquarius female may find it difficult to express her love in the form of hugs and kisses and you will have to teach her that. She will never overburden the kids with protection.

At the same time, she will always be a patient listener to their childhood and adolescent problems. Teaching them discipline will also be your responsibility. However, for all this to happen you will have to convince her to get married and this certainly isn't an easy job. You will also have to teach her romance, since expressing emotions does not come too easily to her. She will happily hold your hand and walk besides you, but don't expect her to gaze into your eyes for hours at a stretch. 

Don't smother your Aquarian girl with too much closeness, she needs her space and will give you, yours too. Things like suspicion, possessiveness, chauvinism and criticism turn her off. Just be nice to her odd bunch of friends and she will warmly welcome yours into the house. Make use of her intuition and insight, it may help you in solving a problem or two. It may seem like wishful thinking now, but then, remember she looks in the future. Hold her hand and she will let you see the future too, where both of you are cozily living together!

Aries Woman( 21st March to 20th April)


Romance is something that no Aries can live without and the same goes for an Aries woman also. However, for her, not getting on without romance is not same as not being able to live without a man. In her heart, she will always be yearning for that someone special, thinking about him in the monsoon and that will be her idea of romance. She doesn't need a real man for it. Aries female is the one who will do anything and everything herself, without needing any male help. One of her basic personality traits is total confidence in her abilities. 

She has to lead, to be the first one to do anything. At times, her independence does not go well with the male ego. However, an Aries girl never wants a puppy for a lover or a husband. She seeks a man, but not the one who constantly chases her. The best way to woo her is to throw subtle hints, be a little detached and keep her wondering. Give her the impression that you can resist her charms and she will come rushing to you, to prove that she's desirable. Aries women will never have to yearn for male attention.

They always get plenty of it, but inside they will be waiting for the one they cannot have. An Aries woman can survive even the toughest of circumstances alone and has the ability to come back even after the most gruesome tragedies. She can play the role of a female perfectly and, at the same time, can do everything that a man can do. If you have managed to subdue her aggressive drive, you will be treated to a woman who is full of optimism and has such faith in future that can uplift your mood also.

An Aries female does not like flattery. You should be sincere while complimenting her. Over-sweetness and too much closeness can make her run away, but she doesn't want you to be too detached also. You'll have to maintain that delicate balance and still keep the romance alive. Once she has committed to you, she will be extremely sentimental and very loyal. Don't dominate an Aries female and don't let her dominate you. Either of the extremes, she will not be able to tolerate. Give her reasons to be proud of you, but do not forget to praise her for her talent too. Her expectations are too high, but she will also give you double in return. 

She is very possessive and love is something she can never share. She can be very jealous even at the slightest of suspicion. In case you have a female secretary, it is better to bid her good bye right now. If an Aries girl gets hurt, she will become as cold as the ice in your fridge and this behavior may last an entire lifetime. She is generous to the faults of her loved ones and it is better not to criticize them in front of her. On the other hand, if you are good to her, she will be extremely kind, tender, loyal and supportive. 

You will get plenty of reasons to be jealous when you are with an Aries female, since she is more comfortable with men than women. However, don't be suspicious of her, she would be really hurt. She is possessive, but she doesn't like to be possessed. She wants her freedom and your complete trust. Remember, if she's committed to you, you have no reasons to doubt her loyalty and sincerity. An Aries woman is much too truthful to be involved with two people at the same time. She will first break up the relationship that is not working.

She is extremely passionate and believes in forever-lasting relationships. Though, this leaves her disillusioned many a times. She will never play games with you and is incapable of deceit. An Aries girl is nothing if not simple, innocent and very emotional. Maximum chances are that she will continue her career even after marriage. She loves challenges and believes in miracles. Though it sounds a little freaky, but miracles do happen in her case. Just like a typical Aries, she never learns from her mistakes and is likely to fall in the same hole again. 

For her love means sharing and that means sharing everything, right from her emotions and checkbook to your bank account. Always respect an Aries woman and never try to dampen her zeal, or she will be hurt. Though she tries to show that she is very strong, she is as innocent and as vulnerable as a baby. Be there to comfort her when she runs up to you after being disappointed with the world. If you stand up to her when she comes to you like this, you will never ever lose her. An Aries female will never forgive you if you fail to fight for her. 

In return, she will always be there with you, even if she has to go against the whole world. She is not the one to feign illness, but if she is really ill, be there to care for her. She is quite extravagant and giving her the debit cards will mean an empty bank account. She will be a caring mother, who makes no unnecessary fuss and sparks children's imagination. An Aries girl has a bad temper, but it will go away as quickly as it came and leave no grudges behind. She is a complete woman, who gets hurt easily and is totally innocent. Though she is a little impulsive and bossy, she will give you complete security, fight against the world for you and be yours forever!

Cancer Woman( 22nd June to 23rd July)

Have you met a Cancerian woman recently? Are you a little confused as to what she really is - chirpy or somber or distant? She is all of these and still, she is none of these. More confused? A Cancerian woman has mood swings every now and then and these are some of her mood swings only. However, her basic personality traits remain the same. She is very sensitive, emotional, kind and caring. Now's the catch! Most of her traits will be hidden behind a shell of indifference and aloofness. 

You will have to gently coerce a Cancerian girl to get out of that shell and come into the big bad world without it. The best time to do this is in the moonlight, when there are maximum changes of catching her in her true emotions. When in love, she will be tender, womanly, timid and modest. She dislikes criticisms, can't stand rejection and gets deeply hurt by harsh words. Too much aggressiveness on your part may make her a little hesitant. A Cancer woman will never make the first move in a relationship; she only knows how to move backwards or sideways.

This is because of two reasons, her shyness and the fear of being rejected. She loves her mother, so you better learn to love as well as respect her too. This female has some secrets and she won't like your prying around her personal diary. She is very insecure and will need your constant reassurance. It doesn't matter if she is the current 'Miss Universe' or has men drooling over her all the time. It is your attention and appreciation she is the most concerned about. A Cancer female is a great cook and makes better food than a five-star hotel chef. 

However, you will have to learn to live with her mood swings, which is not so difficult since she is so good in every other way. She is extremely loyal and will keep you happy with her warm and rich humor. Once she is committed to you, she will remain yours forever and ever. Adultery is not one of the traits of her characteristics profile. With a Cancerian woman, you will always have to be careful with words. She is very sentimental and can get hurt very easily. Then, she can cry like a two-year old baby. 

You will be expected to console her and wipe her tears. Cancerian women are quite careful with money. Neither will they be stingy, not totally extravagant. They have a habit of saving everything that is usable, be it money or old buttons or empty jars. They also carefully save things that have a sentimental value attached to them, like the sweater grandmother knitted on their fifth birthday. A Cancer female fiercely guards what is hers and that includes you too! However, she is not too possessive or jealous. But, she does not like sharing her love too. 

She is one of those people who do not crib about bad luck. She will get depressed and may shed a few tears alone, but she will be patient and wait for the time to change again, this time in her favor. Almost all the Cancerians have the desire of being pampered like a child, especially when they feel low. Don't forget to pay your Cancer girl extra attention when she is depressed, otherwise she may retreat deeper into her shell. Then, it will be very difficult to bring her back to her normal self. 

She will want to be told time and again that she is still desirable and you still need her. However, she is not weak and is completely capable of looking after herself. Infact, she is one of those who sacrifice all that they have, for their loved ones. She just needs some spoiling after every few days. A Cancerian woman may be fragile as far as her feelings are concerned, but when you need her, she will be as strong as the 'Rock of Gibraltar'. She will also be very protective of her children and make them feel completely secure. 

They will be the center of her universe and she will pamper them with her love, affection and care. The children will also be very close to her and no matter how much far they go from home, they will come back to her and she knows this. A Cancer female always needs you, but she will never get too aggressive. She knows that you may leave for a while, to follow your dreams, but in the end, she is the one you will come back to. Then, you will find her as charming as before, waiting for you with freshly baked break and hot soup. She will feed you, listen to your worries and make you smile again!

Capricorn Woman( 22nd December to 20th January)

It is very difficult to define the characteristics profile of a Capricorn girl exactly. She can be the sexy babe on the beach or a scientist sitting in the laboratory, doing experiments that can save mankind. Whatever she is on the outside, when you look inside you will find a girl who looks for security, authority, respect and position. It is an entirely different matter how she seeks to achieve these goals. It may be as the president of a country or as the wife of an ambitious man. She seeks recognition and it doesn't matter how she gets it. 

A Capricorn female is like that goat, which has to reach the top of the mountain. It doesn't matter what position she starts and how slowly she walks, she will be at the top much before those, who were running in front of her. She will do it with such subtlety that you wouldn't even know when she crossed all the milestones. She has her aims and ambitions, but they don't come before her family. She can enjoy the role of a wife or a mother as much as that of the CEO of the biggest MNC. However, you will have to provide her with equivalent respect and security. 

Almost all the Capricorn women have immaculate etiquettes. They have an inherent sense of social elegance, modesty and conventional look. Though she looks completely calm, composed and balanced, don't think she doesn't have mood swings. She can become really depressed if she thinks that someone has misjudged or ill-treated her. In such a case, she may brood for months at a time. This stems from the fact that she does not feel as secure as she seems to be and fears being ridiculed or laughed at. 

It is advisable not to tease a Capricorn girl; she may take it too literally. Though she may pretend otherwise, she seeks as much compliments as the other girls, probably even more. Show her that you appreciate her and make her feel secure. It will help her in opening up and showing her deliberately controlled passion. A Capricorn girl's personality doesn't include the trait of wishful thinking. She sees only those dreams that can be converted into reality. She enters a boat only when she knows that the waters are safe. 

She will emphasize heavily on social etiquettes and you never see her serving the guests in anything but crystal cutlery. There will always be something fresh about her beauty and she will never ever be unattractive, even when she is wearing those hair-curlers. A Capricorn female will appear to be extremely confident, but inside she is quite unsure about her appearance. You will have to reassurance her time and again that she is attractive. She will always be honest and will expect the same from you. 

At the same time, you will have to respect her family. Remember when you marry a Capricorn woman; you marry her family and relatives too. If ever you criticize her family members, better ensure that the criticism is constructive or she will never forgive you. Her love for you will never prevent her from taking care of her family. The plus point of this attitude is that she will be equally considerate towards your family too and give them the same respect as her own fellows. She will never mind if you cancel your holiday trip to pay for dad's operation. 

The home of a Capricorn female will always be sparkling clean, that to with effortless ease. She is a realist and daydreaming is not her idea of passing the time. She has the ability to make even the dullest of surroundings looks warm and attractive, with her earthly passion. She will never stop you from dreaming, as long as there is bread in the house and the dreams have atleast some chances of turning into reality. As a mother, she will teach the kids discipline, economy, practicality, etiquettes and respect for elders. Make her feel loved, protected, needed and cared for and in return, she will support you in realizing your dreams and give you a deep, lasting love!

Gemini Woman( 22nd May to 21st June)

Marrying one Gemini woman is like living with two different wives. Confused? Don't be, we are just talking about her dual personality. She has a dual nature and is capable of displaying different personality traits at different points of time. However, your major task will be to get her to commit. She is so fidgety that it becomes very difficult for her to become deeply involved with one person or place. The mind of a Gemini female never settles down at one place and her thoughts are always wandering. 

However, if you do manage to blend with her at the mental, spiritual as well as physical level, you will be introduced to a woman full of passion. In her youth, she is least likely to be bounded by a relationship or commitment. She may love your most irritating habits one minute and be extremely sarcastic about your new stylish haircut the very next. Maturity may bring a little bit stability in her. All this doesn't mean that Gemini women are not romantic at all. Infact, for them, romance is the one of the easiest means of communication.

Since they always have some thoughts to express, romance never goes out of their life. However, commitment is an entirely different term. A Gemini girl may love your intelligence, but she will also notice your lack of interest in creative arts. It is same the other way round too. Puzzled? You should be, at times, even she is baffled by her own complex nature. She is so vivacious and full of life that with her, you will forget even the deepest of troubles. She has the ability to light up the most somber of surroundings with her presence. 

A Gemini woman will be full of the small, sentimental gestures that keep alive the romance in a relationship. She will always find new ways of telling you how much she loves you and will shower you with her alluring charm. She may act like a typical woman at one point of time, be a nervous wreck the other minute and engage in an intelligent conversation the very next second. She has the feminine charms, but she will never be clinging on to you. One thing that you will never find in a Gemini woman's characteristics profile is monotony and boredom. 

She finds something good in all the men she meets and then, wants a man who has all of those qualities. However, this can't be and then, she keeps longing for that perfect man! She can be your best friend, your sports partner, your racing competitor and your lover, all at the same time. Just remember one thing, she is single-handedly giving you all this, so don't expect consistency from her. A Gemini female can look at other guys, even when she is sincerely in love with you. Change is in her nature and she has to learn to control her own behavior. Just make sure to keep her interested in you and she will remain totally devoted.

She will never be suspicious of you and will expect the same from you in return. You may be out till 3 in the morning and she won't even bat an eyelid. A Gemini girl will always respect your individuality and you will be required to do the same. She may forget to do the dishes every now and then, but you can have the most soul-satisfying conversations with her. She will keep your intellect as well as creativity stimulated. Motherhood will come naturally to her and she will make a happy and gay mother, who will respect the individuality of the children. 

Gemini woman makes an excellent hostess and will charm the guests with her grace. They will be treated to the best of cuisine, that too in silver cutlery. She can easily get along with anyone, right from your boss to the peon of your office. With a Gemini wife, you will feel as if you are with a different woman every other day. When she wants to speak, she will speak and when she wants to fly, she will fly. You don't know how she flies; just listen to her imagination and you will know. She is full of hopes, desires and dreams and you are welcome to share them. Just make sure that you are with her when she needs you!

Leo Woman( 24th July to 23rd August)

There is one thing that most of the Leo women never falls short of - male attention. She will most probably be the center of attention everywhere and if you are trying to woo her, be ready to get lots of competition. She will be the leader of her group and the other members will always accept her out of choice. The typical characteristics profile of a Leo woman includes qualities like liveliness, ingenuity, elegance, beauty, and sensuality. She is one of those who love, respect and care for their partners, but don't expect her to worship you.

She wouldn't be dominated; rather she has to be restrained. She is a complete woman and she expects you to be a real man. If you meet a Leo girl who comes across as very gentle, mellowed and completely harmless, don't get fooled. Inside, she is as passionate as any other Leo woman. If you are planning to give her a gift; better make sure that it is classy and as per her superior taste. Please be properly dressed while giving the gift. If you are trying to win the heart of a Leo female, give her genuine, decent and original compliments. 

While courting her, never forget that she likes class and style. Don't even think of going to the roadside hamburger stall after watching the movie. She is not after money, but shabby surroundings make her pretty uncomfortable. In return, she will also shower you expensive gifts. The lioness may become a little arrogant and proud at times, but these are some of her basic personality traits. She cannot help thinking of herself above the normal masses and please don't tell her she's not.

You will break her big, warm heart. A Leo woman who is respected, loved and cherished will become one of the most agreeable as well as the kindest person on this earth. She will care for the children and help the needy. The lioness is a combination of intelligence, wit, strength and talent, mixed with generous amounts of feminine charm. This is what makes her irresistible. The best way to make her do anything is flatter her and she will even do the tiniest of chores for you. Never stop her from having a career after marriage.

It will keep her busy, happy and contended. She will be the best wife and the perfect hostess, who knows how to charm the guests. Leo women are not very careful about money and you will have to restrain her in this aspect. She can indulge in extravagance to fulfill her desire for exquisite furnishings, home décor, gifts for friends or even her own clothes. However, one thing is for sure, neither her home nor she will ever look ordinary. Her taste may be a bit expensive, but it is also excellent. Leo females make affectionate mothers. 

They love and pamper their children silly, but also demand respect from them. They will be disciplined and have impeccable manners. Leo woman will be proud of you as well as her children. She wants her independence and will give you yours too. At the same time, she is extremely jealous and possessive and even the slightest suspicion can make her go mad. So, better not try to play the jealousy invoking tricks on her. She doesn't warm up to strangers, but she will not give them the cold shoulder also. 

Leo women are very popular amongst the opposite sex and they like to receive male attention and compliments. So, you will get plenty of reasons to be jealous. Remember that all this assures her that she is good enough, but she will always be in love with you. With the Leo girl, you have to maintain a difficult balance. Don't let her control you, but then don't make her feel dominated too. If you manage to do all this, you will be getting the love of a woman most of the other men just dream about!

Libra Woman( 24th September to 23rd October)

A Libran female is total woman, complete with the charming manners and delightful elegance. She can also argue with the convincing male logic and beat you at any argument. However, the male side may come in front of you after sometime. Debate attracts her and she weighs both sides of the situation with total fairness. A Libra girl may start an argument alone and finish it alone, with your contribution being only some occasional comments. While she is arguing with you, she may smile every now and then.

Before you know it, you will feel captivated by her smile and charm. By this time, she would have won the argument as well as your heart. Of course, you won't mind that, since she convinces with such carefully balanced and logical arguments. A typical Libran female characteristics profile includes a constant need to be fair and balanced. The best part is that she presents her case in such a tactful way that you don't feel offended at all. At the same time, she is not stubborn and easily changes her mind if she finds your arguments more logical and convincing. 

She will never stick to a viewpoint just because its hers and your opinion will matter to her as much as her own. Libran women love luxurious surroundings and sloppy, dirty surroundings make them feel depressed. If subjected to such environs for too long, they can fall physically ill too. Most of them work after marriage. Apart from money, one of the basic reasons for this is that for them, marriage is also like a partnership and both the partners have to carry out the responsibilities together. 

Solitaire is not their kind of game. A Libra woman never seeks to dominate in a relationship and the husband always gets the respect he deserves. At the same time, she keeps him from making mistakes or taking wrong decisions. He takes the lead and she tries to smooth out the results of his decisions. She will never go against his decisions, but if he's wrong, she will slowly tread him to the correct path. She is emotional, but not while forming opinions or passing judgments. At that point of time, facts are what matters to her the most. 

Being suspicious is not one of the personality traits of a Libran girl. She trusts you completely and opening your personal mail will be wrong in her eyes. She expresses her emotions easily and lavishly; you will never find yourself complaining in this aspect. There will be no dearth of charming glances, gentle strokes, affectionate hugs and loving kisses. After marriage, you will never come back to a dirty home. Everything will be spick and span, right from your drawing room to your wife to the kids. 

A Libra female loves talking, but she will patiently listen to your monologues too. She is all feminine, where love and romance is concerned. However, when some crisis situation crops up, she will be as strong as any man. She will always be there to help you, motivate you, build up your strength and support you. With children, she will be loving, caring and a little strict, especially where respecting you is concerned. She will dote on them, but they will never come before you. You were the first love of her life and she will never forget that. 

She will never let the kids disrespect you and your needs will always come first. If you become too strict with them, she will be there to wipe their tears and give them the chocolate you denied. A Libra woman may become a little imbalanced once in a while. Still, the harmony and balance will return soon and she will become her usual lovable self again. She is one of the few females who can play the princess with the perfect captivating charm and, with as much ease, lend you a supporting hand in crisis. And she melts your heart with that enticing charm and alluring smile too!

Pisces Woman( 20th February to 20th March)

A Pisces female is full of womanly charms and at the very first glance, she will look like the girl every guy falls in love with. She looks totally vulnerable, very different from the modern, liberated girl of today. Almost every guy feels like taking her in his arms and protecting her from the big bad world. She is one of those women who stand behind their husbands and support them in every way they can. A Piscean female will never try to dominate her husband. Rather she will like it if you do the usual gallant gestures, like holding the door for her. 

She wants her man to love her, protect her and take good care of her. She will lean on him completely, showing full confidence in his strength and abilities. This acts like a solid ego boost to almost every male. She will always be a patient listener, with whom you can share all your secret dreams, desires and hopes. She doesn't have a single masculine streak in her and if you are looking for the typical womanly traits, then Pisces girl is the one for you. She is totally feminine, in all the seasons and at all the places. 

She can sit adoringly with you, admiring your each and every quality. The warmth of her personality makes most the men relax in an instant and bask in the glory of their manhood. Enough for the initial falling in and courtship period! Now comes the time of marriage and life after that. A Pisces woman nags just like all the other women and she has a bad temper too. In her fury, she can turn bitterly sarcastic. The consolation here is that she is gentle for more periods, than she is nudging and prodding. 

Infact, majority of the time, she will be yielding, wistful and all womanly. Her scathing tongue will become loose once in a while only. In case you have found the opposite characteristics profile in a Piscean woman, chances are that she suffered extremely harsh treatment at a very young age and the bitterness will be a result of that trauma only. She has certain subtleness around her and may also become a little deceptive at times. She is not mean; it's just that she feels like keeping certain things to herself only. 

Then, the deceptiveness also helps her in keeping you interested in her. A Pisces female is very sentimental and even slightly harsh words can cause her to cry hours at end. You can easily imagine what will happen when you really hurt her feelings. She may imagine herself to totally worthless and incapable of the fighting spirit to survive. Then, you will have to assure her that she is appreciated for her great wisdom, empathy and vast understanding. You know that whatever you are saying is true; it's just a matter of convincing her about the same. 

You will have to remove her doubts about herself or she may become too closeted in self-defense. A Pisces girl is very shy, emotional and vulnerable. To protect her susceptibility, she often wears a cloak of wittiness, frigidity and independence. She is afraid of exposing her true self, lest people hurt her in the process. She is a true romantic and secretly yearns for a person who will love her, cuddle her, hug her and make her feel loved and protected. As a mother she may be too permissive and find it difficult to teach discipline. 

You may have to teach her the fine balance between controlling and pampering. A Piscean female will sacrifice her own dreams to realize the hopes of her children. She may not be good with finances, but will manage to save money if the situation so desires. She will remember the smallest incidents of your life, so you better remember her birthday and your anniversary. She may become dreamy once in a while, but then she will always be there with you, without being asked to. She is someone you will want to take care of, throughout your life!

Sagittarius Woman( 23rd November to 21st December)

A Sagittarius woman lacks tact and her flat, on-the-face statements may make you feeling like running away from her. Then, suddenly, she will say something so charming that you will feel as if you are on the seventh heaven. There, you go again! You will be trapped in her charm once more. Once you have been enamored by a Sagittarius girl, you will be staying with her for a long time. She is pleasant, friendly, outspoken and very talkative. Her forthrightness comes form the fact that she has no illusions about the world.

She sees it exactly as it is and says what she sees. At times, you may wish that she were not so honest. But then, she would be like any other girl, wouldn't she? In all probability, you will not like it. A Sagittarian female is very optimistic, but she is not irrational. She will judge the entire situation as per the facts, analyze its probable outcome and still believe that things will get better. Usually, she is very calm and composed. However, when you become rude to her or offend her, she may become like the fire-spitting dragon. 

Sagittarius women are quite independent and love their freedom. They are attached to their family, but not too much. If you want to get something done from a Sagittarian female, just ask her; don't order. She will never ever do it. She is your better half and don't you dare forget that. On the other hand, she doesn't want a sissy for a husband or boyfriend. He has to be a real man, who has his ego and won't stand for nonsense. So, you will be expected to balance politeness with firmness. 

I know it's difficult - but then, since when was winning someone easy. With a Sagittarius girl, you will never have to guess. She says what she thinks and how she acts shows what she feels. This bluntness may cost her heavily at times, even to the point of ending the relationship. Still, she would act as if she's not hurt at all and it is just one of the many harmless flirtations she's had. People will even believe all this, while inside she will be weeping and nursing her wounds. All this time, she will be analyzing what went wrong and when. 

The word 'marriage' makes a Sagittarian female a little nervous and you will need to tempt her in order to make her settle down. She is a little hard to catch and tends to be one of the boys all the time. That doesn't mean she looks or acts like a man! Infact, she is as female as any other girl is. The society and its norms do not matter to her. She can never be the hypocrite that some people are and tend to wiggle a few tongues. Her honesty and brusqueness further add to the negative opinions. 

Don't be fooled by them. Look deep inside a Sagittarius female and you will find a woman who is so enthusiastic about life and who trusts easily. Infact, this extreme belief makes her heart vulnerable and defenseless. It gets broken too often, but then, she knows how to move on with life. You will be tempted to care for her. It's natural. There are hardly any people who can resist the bright and charming disposition of a Sagittarius girl. She will not be too good with money and will most probably be on the extravagant side. 

She is very sentimental and emotional, though it seems otherwise. It just that, where her feelings are concerned, she becomes too shy. After marriage, your house will always remain sparkling clean, even if you don't have a maid to do that. She cannot stand sloppiness, it doesn't appeal to her sensibilities. She may not be too good at cooking, but she will also not burn your egg every day. A Sagittarian girl may pass the most sarcastic comments when she is angry, but she will forget the resentment soon enough. Then, she won't understand why are you so upset. 

As a mother, she will be very friendly with the kids. Infact, she will be more of a chum, than a mom. Only, you will have to teach them to take her bluntness with a pinch of salt. Apart from that, she will be wonderful and make them as independent as she is. She will be a lovely hostess to guests and make them feel at home. Just let her be what she is. Don't try to change her and don't curb her individuality. She will brighten your life with her optimism, boost you with loyalty, trust you blindly and shower her affection on you. She will encourage you to see dreams and help you in making them come true!

Scorpio Woman( 24th October to 22nd November)

The beauty of a Scorpio woman is exceptional, mysterious and totally magnetic. She knows that and is proud of herself. She will control her wish to dominate and will let a man lead in a relationship, atleast during courtship. She knows how to hypnotize a man and gets successful, more often than not. Don't expect a Scorpio female to rush into your arms in front of a thousand people and shout her feelings at the top of her voice. Instead, she will come close to you, glance at you in a sensual way and whisper the most romantic words in a seductive tone. 

If you are not sincere with your feelings, don't even try to get close to a Scorpio girl. With those beautiful, penetrating eyes of hers, she can read exactly what is on your mind. She can easily make out your real intentions, so Don't Flirt. It will amount to insulting her and I assure you, insulting her is not at all good for your health. Even when her tone is soothing, her disposition kind and her smile generous, she can be planning the most powerful retaliation. When a Scorpio woman is insulted or gets hurt, her fury knows no bounds. 

Then, she can become the most hard-hearted and most sarcastic person on this earth. If she loves with fierce devotion, she hates with devastating malice. If you are really in love with her, then you need to know more about her. She has a very hypnotic gaze and the moment her eyes meet your, you will go tumbling down in her deep passion. Being noticed by a Scorpio female definitely gives a boost to a man's ego. She needs a man who is stronger than she is and weakness in him won't get her sympathy at all. 

He will be expected to behave like a real man, who can dominate her and make her proud. At the same time, he should respect her individuality. He should be better looking than average, with an intellect, philosophical and totally masculine. He must also be ambitious and able to handle tough situation with poise. After she gets committed, a Scorpio female will shower you with all her love and attention. Her whole life will start revolving around you and she will be extremely loyal and exceedingly passionate. 

She is passionate with everything that is related to her. It is almost impossible for her to have neutral feelings. Either she will deeply cherish or fiercely hate. If any of the feelings are not experienced, she will become completely indifferent towards it. Scorpio women, however, never let these feelings show. Her expression will always remain neutral, betraying nothing. Her anger is very bad and it's better to get out of her way when it gets out of hand. Her characteristics profile will make her storehouse of secrets, but people wouldn't know any of hers.

Her personal life will be out of bounds for everyone. At the same time, she will never tell the secrets that have been confided in her, not even to you. Even with you, she will have a private part and its better not to pry. That does not mean she is dishonest. Infact, she will be so brutally honest that, at times, she may hurt people in the process. Like a typical Scorpio, she will choose her friends very carefully and the credible ones will remain with her throughout her life. She will never maintain a relationship with unworthy people. 

Determination and will power are her basic personality traits. She can use them anytime to come out of anything that is negative. If you have been able to win the true love of a Scorpio female, you can be sure you will never feel lonely again. She will be totally devoted to you and even if you two don't get married for any reasons beyond your control, her love for you will not change. She is one of those who believe in the phrase 'Till Death Do Us Apart'. Rather than overshadowing her husband, she believes in supporting him.

'Behind every successful man, there is a woman'; this idiom is perfect in case of the husband who has a Scorpio wife. For her, the future, the happiness and the dreams of her husband hold the supreme importance. She will always defend him fiercely in public and won't take nicely to anyone taking advantage of him. She will always encourage him to reach for the stars, build his courage and never let him turn back from midway. Scorpio women love their homes and keep them spic and span. 

Now comes the dangerous part. A Scorpio girl is extremely jealous and fiercely possessive of her loved ones. She is prone to suspicions; so don't give reasons to be doubtful of you. On the other hand, you will have to control your jealousy, since she will be attracting a lot of members of the opposite sex. She also dislikes being possessed by anyone, including you. In such a scenario, just remember that a Scorpio woman will always be loyal and devoted to you, even in the worst of circumstances.

And then, you know you cannot leave her and it is better to adjust to such a trifle thing. Nobody walks away from a Scorpio, right? As far as money is concerned, she will enjoy it whether she saves it in a piggy bank or splurges it on luxurious things. She is very conscious of her social standards and will never compromise in case of status. She likes power and will sacrifice money and many other things for it. She seems to be very practical, but inside she is very emotional. Like all Scorpios, she will not see any viewpoint in case of her own emotions.

A Scorpio female has a sense of fairness and justice. If you don't wish her good morning one day after a fight, she will do the same for the next four days. The same goes for generosity also. If you do one kind deed for her, she will do four in return. As a mother, she will extremely possessive of her children and will care for them. However, she may not express her love openly and this is something you will have to teach her. She will make them independent, fair, strong and proud of themselves, the way she is of them. She will encourage them to develop their innate talents and make sure they don't go unnoticed. 

A Scorpio woman can drown you in her passion. But then, she can also bring you to safety when the raft becomes too dicey. She can provide you her calm and steady support in the worst of circumstances. Once you win her love, you will never be lonely again. Your food will be perfectly baked and she will grind fresh coffee for you. You will always come back to a spotless home, radiating with the aura of her magnetic personality, the charm of her deep beauty and the warmth of her everlasting love!

Taurus Woman( 21st April to 21st May)

When you come across a Taurus female, the first thing you will notice about her is her undefeatable emotional strength. She is capable of handling the severest of problems, without shedding even a single tear. She has the infamous Taurus temper, but it is seldom displayed. Atleast not until the provocation is too much to digest. She is as feminine as any other female, without the unnecessary tantrums. A Taurus woman has no desire of dominating her husband. She will let him handle the reins, infact this is what she secretly desires. 

A Taurus woman wants a real man, who can make her proud of himself as much as she is proud of herself. However, if he fails in his role, she will take the control in her own hands. Neither will she act like a mewing kitten, nor like a roaring lioness. She is independent and has a mind of her own, but she does not want to dominate in the relationship. Taurean women do not see social status while making their friends. They want to be friends with people who do not hide their true nature and come across as they really are. 

Their friends may be a little weird, but they will not be phonies or hypocrites. A Taurus girl doesn't fight with people she dislikes, she simply ignores them and becomes indifferent to their presence. However, she will be loyal to her true friends and they will remain with her throughout her life. In return, she will expect them to stand by her when she needs them. A Taurean woman also gets jealous, but only if you exceed the limits of casual flirtation. Everything has a limit and this also does. It's better not to provoke her anger or you will be very sorry. 

She is brainy, but not too much interested in intellectual subjects. She is practical in her thinking and does not feel the need to indulge in mental gymnastics. She is balanced in her approach and you will hardly see her in a restless disposition. A Taurean girl hates anything artificial, be the flowers in her vase or the friends in her life. She has to feel the fragrance of real roses and the presence of real people. The beauty of Mother Nature especially pleases her.

Ugliness of any kind makes her miserable and repulsive. She loves to be amidst colorful surroundings, like gardens blooming with flowers. A Taurean female has a good taste, so please be very careful before taking her out. She is a very good cook herself and you will always be treated to excellent homemade food. She is also very much interested in the art forms, like painting. She is a tomboy at heart and will enjoy many guy-things like horse riding, going on a roller coaster ride, fishing, etc.

All this makes her feel close to nature. She dresses simply, yet elegantly and her fabrics are always feather-soft. Taurus female is very strong and above the usual female insecurities. However, she demands loyalty and will never compromise in this area. She is beyond hypocrisy and has an undemanding and easy-going manner. She wants her man to take her side, especially in public. If he contradicts her in front of other people, expect the temperature to reach beyond the boiling point.

When pushed too far, she loses her cool demeanor quickly. Taurus women make excellent mothers, except for the fact that they cannot tolerate disobedience or defiance in kids. Laziness and carelessness also makes them angry. Otherwise, they will be more of a friend to their children than the typical mommies. A Taurus woman will also teach the kids how to be strong and will protect them from the big bad outside world. She never shirks from or whines about her responsibilities. Her man will be expected to do the same.

She can also bear endless pain and stress, without complaining for a single minute. She is good with finances and knows how to maintain quality in a reasonable budget. She is a very good host and will be there to help her man in any and every way she can. A Taurean woman will care for you when you are ill, will back you in your new business venture and let you take over the control of the home. And, you will always be treated to a warm, cozy home when you come back from office! 


Virgo Woman( 24rd August to 23rd September)

One thing you need to know about a Virgo woman - she has guts and lots of them! It doesn't mean that she is not as shy and as reserved as she seems to be. It's just that she can do anything and everything for the people she loves. By love, she mean real love, no other type of love exists for her. A Virgo female is a complete woman! She has all the charms and tricks that any other female has, but she is not weak. Infact, she has quite a determination and can do anything if she sets her mind to it. 

She will be completely devoted and loyal to you in a relationship. Still, if it doesn't seems to be working, she will severe all the ties and become as cold as the North Pole. Virgo women's characteristics profile is an odd mix of emotions and practicality, romance and common sense. When they fall in love, they show such extreme passion and intensity that only few other women can. Making them fall in love is, however, an entirely different task. They will demand total perfection from you, even though they may fall short in that arena. 

It's better to get used to their critical nature. A Virgo girl believes that she is extremely efficient and organized and what is more annoying is, that she is right. She is a stickler for time and it's better not to be late when you are meeting her. She will not break the new, expensive vase when she is upset, but she can be very demanding and fussy. If the fault is yours, admit that you are wrong and say it while handing her the flowers. Don't even try to argue, or she will lose her temper again. 

It is better to leave her alone for sometime and she will cool again. On the other hand, a Virgo woman will find it very hard to accept that she is wrong. The fact is, most of the time she's not. When you are courting her as well as after you get married, it is advisable to mind your manners. She cannot tolerate someone using abusive language, coming late, dressing sloppily, not minding table manners, etc. It's better to brush up your vocabulary too. She will not cling to you, nor will she become totally aloof. 

She is also very good with finances and extravagance is not one of her personality traits. A Virgo female cannot stand public displays of affection and it is better to be subtle in this area. Her taste is very good and her intellect quite developed. If you are trying to woo her, take her to places like theatre, art gallery, etc. Just like a typical Virgo, she is prone to worrying about things too much and she will do your part of the job too. She is very much attached to the ground and prefers to live in the real world. 

You let a Virgo female do her part of making things seem just perfect and she will keep you entertained with all her feminine charms. She is very sensitive and her feelings are pretty fragile, but she will become exceedingly strong when you need her support. With kids, she will be very considerate and you will never see them running around in their underclothes. She will gentle, but firm and will demand complete discipline from them. Even though a Virgo woman is very critical, she will not take criticism very nicely. It never works the other way round for her.

The reason for this is that she is as aware of her own imperfections as she is of yours. So, she doesn't need you to remind her of her own shortcomings every now and then. Instead of fretting over her perfectionism, you should feel blessed to have such a charming female who never makes your house look like a garbage dump. Your toast will never get burnt and your coffee will always taste just perfect. She has a witty side too and when she laughs, it seems like the ringing of little bells, doesn't it!

Friday, August 27, 2010

பாராமல்
நீ
நகரும் போதெல்லாம்
பாரமான
ஒரு கல்லாய்
மனதில்
உருக் கொள்கிறது
ஒரு பாரா(றா)ங்கல்..!
விடியலில்
உடைகின்ற
கனவுகளின் நுரைகளின்
மேல்
மாறுகின்ற
வண்ணப் படலமாய்
நீ...!

Thursday, August 26, 2010

விர்த்து விட்டு
நீ போகையில்,
தவிக்கத் தவிக்கப்
பற்றும்
என் மனத்தை
மரணத்தின் வலி.!

நீ.. நான்.. காதல்.


பிடிக்கவில்லை
உன்னை,
பிடிக்கின்றது
உன் கவிதைகளை,
என்கையில்
நீ
ஏற்படுத்துகிறாய்,
என் வரிகளின்
மேல் எனக்கே
தீராப் பகை!

Funny Facts about GUYS

I found these while surfing....


1. Guys don't actually look after good-looking girls. They prefer neat and presentable girls.
2. Guys love flirts.
3. A guy can like you for a minute, and then forget you afterwards.
4. When a guy says he doesn't understand you, it simply means you're not thinking the way he is.
5. "Are you doing something?" or "Have you eaten already?" are the first usual questions a guy asks on the phone just to get out from stammering.
6. Guys may be flirting around all day but before they go to sleep, they always think about the girl they truly care about.
7. When a guy really likes you, he'll disregard all your bad characteristics.
8. Guys go crazy over a girl's smile.
9. Guys will do anything just to get the girl's attention.
10. Guys hate it when you talk about your ex-boyfriend.
11. When guys want to meet your parents. Let them.
12. Guys want to tell you many things but they can't. And they sure have one habit to gain courage and spirit to tell you many things and it is drinking!
13. Guys cry!!!!!!!!
14. Don't provoke the guy to heat up. Believe me. He will.
15. Guys can never dream and hope too much.
16. Guys usually try hard to get the girl who has dumped them, and this makes it harder for them to accept their defeat.
17. When you touch a guy's heart, there's no turning back.
18. Giving a guy a hanging message like "You know what?!..uh...never mind!" would make him jump to a conclusion that is far from what you are thinking.
19. Guys go crazy when girls touch their hands.
20. Guys are good flatterers when courting but they usually stammer when they talk to a girl they really like.
21. When a guy makes a prolonged "umm" or makes any excuses when you're asking him to do you a favor, he's actually saying that he doesn't like you and he can't lay down the card for you.
22. When a girl says "no", a guy hears it as "try again tomorrow."
23. You have to tell a guy what you really want before he gets the message clearly.
24. Guys hate gays!
25. Guys love their moms.
26. A guy would sacrifice his money for lunch just to get you a couple of roses.
27. A guy often thinks about the girl who likes him. But this doesn't mean that the guy likes her.
28. You can never understand him unless you listen to him.
29. If a guy tells you he loves you once in a lifetime. He does.
30. Beware. Guys can make gossips scatter through half of the face of the earth faster than girls can. - its true.. having lost of personal experience in it...
31. Like Eve, girls are guys EUR™ weaknesses.
32. Guys are very open about themselves.
33. It's good to test a guy first before you believe him. But don't let him wait that long.
34. No guy is bad when he is courting.
35. Guys hate it when their clothes get dirty. Even a small dot.
36. Guys really admire girls that they like even if they're not that much pretty.
37. Your best friend, whom your boyfriend seeks help from about his problems with you may end up being admired by your boyfriend.
38. If a guy tells you about his problems, he just needs someone to listen to him. You don't need to give advice.
39. A usual act that proves that the guy likes you is when he teases you.
40. A guy finds ways to keep you off from linking with someone else.
41. Guys love girls with brains more than girls in miniskirts.
42. Guys try to find the stuffed toy a girl wants but would unluckily get the wrong one.
43. Guys virtually brag about anything.
44. Guys cannot keep secrets that girls tell them.
45. Guys think too much.
46. Guys' fantasies are unlimited.
47. Girls' height doesn't really matter to a guy but her weight does!
48. Guys tend to get serious with their relationship and become too possessive. So watch out girls!!
49. When a girl makes the boy suffer during courtship, it would be hard for him to let go of that girl.
50. It's not easy for a guy to let go of his girlfriend after they broke up especially when they've been together for 3 years or more.
51. You have to tell a guy what you really want before getting involved with that guy.
52. A guy has to experience rejection, because if he's too-good-never-been-busted, never been in love and hurt, he won't be matured and grow up.
53. When an unlikable circumstance comes, guys blame themselves a lot more than girls do. They could even hurt themselves physically.
54. Guys have strong passion to change but have weak will power.
55. Guys are tigers in their peer groups but become tamed pussycats with their girlfriends.
56. When a guy pretends to be calm, check if he's sweating. You'll probably see that he is nervous.
57. When a guy says he is going crazy about the girl. He really is.
58. When a guy asks you to leave him alone, he's just actually saying, "Please come and listen to me."
59. Guys don't really have final decisions.
60. When a guy loves you, bring out the best in him.
61. If a guy starts to talk seriously, listen to him.
62. If a guy has been kept shut or silent, say something.
63. Guys believe that there's no such thing as love at first sight, but court the girls anyway and then realize at the end that he is wrong.
64. Guys like femininity not feebleness.
65. Guys don't like girls who punch harder than they do.
66. A guy may instantly know if the girl likes him but can never be sure unless the girl tells him.
67. A guy would waste his time over video games and basketball, the way a girl would do over her romance novels and make-ups.
68. Guys love girls who can cook or bake.
69. Guys like girls who are like their moms. No kidding!
70. A guy has more problems than you can see with your naked eyes.
71. A guy's friend knows everything about him. Use this to your advantage.
72. Don't be a snob. Guys may easily give up on the first sign of rejection.
73. Don't be biased. Try loving a guy without prejudice and you'll be surprised.
74. Girls who bathe in their eau de perfumes do more repelling than attracting guys.
75. Guys are more talkative than girls are especially when the topic is about girls.
76. Guys don't comprehend the statement "Get lost" too well.
77. Guys really think that girls are strange and have unpredictable decisions but still love them more.
78. When a guy gives a crooked or pretentious grin at your jokes, he finds them offending and he just tried to be polite.
79. Guys don't care about how shiny their shoes are unlike girls.
80. Guys tend to generalize about girls but once they get to know them, they'll realize they're wrong.
81. Any guy can handle his problems all by his own. He's just too stubborn to deal with it.
82. Guys find it so objectionable when a girl swears.
83. Guys' weakest point is at the knee.
84. When a problem arises, a guy usually keeps himself cool but is already thinking of a way out.
85. When a guy is conscious of his looks, it shows he is not good at fixing things.
86. When a guy looks at you, either he's amazed of you or he's criticizing you.
87. When you catch him cheating on you and he asks for a second chance, give it to him. But when you catch him again and he asks for another chance, ignore him.
88. If a guy lets you go, he really loves you.
89. If you have a boyfriend, and your boy best friend always glances at you and it obviously shows that he is jealous whenever you're with your boyfriend, all I can say is your boy best friend loves you more than your boyfriend does.
90. Guys learn from experience not from the romance books that girls read and take as their basis of experience.
91. You can tell if a guy is really hurt or in pain when he cries in front of you!
92. If a guy suddenly asks you for a date, ask him first why.
93. When a guy says he can't sleep if he doesn't hear your voice even just for one night, hang up. He also tells that to another girl. He only flatters you and sometimes makes fun of you.
94. You can truly say that a guy has good intentions if you see him praying sometimes.
95. Guys seek for advice not from a guy but from a girl.
96. Girls are allowed to touch boys' things. Not their hair!
97. If a guy says you're beautiful, that guy likes you.
98. Guys hate girls who overreact.
99. Guys love you more than you love them if they are serious in your relationships

Saturday, August 21, 2010

I wish u dont see rising sun tomorrow...

I have never known a pain as this
There is no music inside me anymore
There is no happiness, there is no comfort
Just an emptiness deep deep inside
And a pain that gnaws at article of life around you
Wretched temperament and agonizingly slow days
Longer sleepless nights.

Life doesn’t move forward, instead
Time is spent lamenting about the past
The have beings and the should have beings.

Hatred, the wanting to mar
To curse and swear,
To strike and maim
And cause as much pain as has been caused.
For you I wish the same heartache,
And that you never again see a rising sun.

Thursday, August 19, 2010

காதலா???

அவனால் எல்லா ஆண்களையும் வெறுத்த எனக்கு
இன்றும் அவனை மட்டும் வெறுக்க தெரியவில்லை....
இது
கண்மூடித்தனமான காதலா???
அல்லது
குருட்டு காதலா???
அல்லது
காதலா???

Saturday, August 14, 2010

Knowing...

Whats the point in knowing about yourself, When you are alone!!!.....

Feel d LOVE...

In office, i usually used to hear some "favorite" repeated songs which i like..
but today for a change, i played "all music"....

I heard the song "Sangeetha swarangal" from the movie ‘Azhagan’
This song is sung soooo beautifully by SPB and Sandhya
(came to know her name from Google search only)

The 1thing tat I remembered about this song is
watching this song on TV when I was a kid (@ that time i dint understand the lyrics) and wondering what on earth will two
people have to talk about all night! :P
& I hate the Doordarshan opening music those days.

After long long long months &; years, wen i heard this song yesterday
I fely quite differnt...
the highest tribute goes to the lyrics is so powerful but sweet and melodious too.......

Expressing how love makes every one mad...
especially d line : en veettil iravu angae iravaa illae pagalaa enakkum mayakkam ...
the sweet "nothing" phone conversation between the lovers a whole night....
the Doordarshan TV ending their telecast and then beginning in the morning.
Absolutely beautiful picturisation.
(p.s : I saw that video after coming home...
only some poople can understand y i underlined "home"...)
tends to fall us in LOVE....


Sangeetha swarangal song Lyrics :
sangeedha suvarangal aezhae kanakkaa innum irukkaa ennavoa mayakkam
en veettil iravu angae iravaa illae pagalaa enakkum mayakkam

nenjil ennavoa nenachchaen
naanumdhaan nenachchaen
njaabagam varala
yoasichchaa theriyum
yoasana varala
thoonginaa vilangum
thookkamdhaan varala
paaduraen medhuvaa urangu
(sangeedha)
endhendha idangal thottaal suvarangal thullum sugangal konjam nee solliththaa
sorggaththil irundhu yaaroa ezhudhum kaadhal kadidham inrudhaan vandhadhu
sorggam mannilae pirakka
naayagan oruvan
naayagi oruththi
thaen mazhai pozhiya
poovudal nanaiya
kaamanin sabaiyil
kaadhalin suvaiyil
paadidum kavidhai sugamdhaan
(sangeedha)If u too like this song you can download it here...

Friday, July 30, 2010

Happy Birthday Baaaanuuuu....

According to Emerson,
"It is one of the blessings of friends that you can afford to be stupid with them".
Happy to have a friend like you..


To tell about banu, she always wears a cute smile...
I admire her for the way she narrates..
Watever topic we are discussing, she ll always have a story for that...


There is a price that gold cannot buy..A care that's rare and true..
That's the gift of a wonderful person coming into my life, Like I have in you!

May life lead you 2 great happiness
success and hope dat
all your wishes comes true!
Enjoy your day.
Bonne Fete!


Banu's BDay Celebration

Thursday, July 29, 2010

Melting Moments...

My treat for successfully finishing the bet - http://sangeee.blogspot.com/2010/06/hi-guys.html ....Dictionary Bashers

I watched as 13 year old ripped the dictionary to pieces. I have never gaped so hard in all my life! I felt small, insignificant... Stupid to be precise! Ashamed would be too harsh a word and it would only hurt the ego that is pretending not to care.


I watched a group of 13 year old kids contesting for the Scripps National Spelling Bee contest and one by one they spelled words that I never even knew existed. No matter how big or small the words were, the kids spelled them with ease. I could hardly pronounce them…


As I watched the programme, I heard myself think “c’mon, how hard could this Actually be?”…. so I tried spelling a couple of words. And boy was I way off track! I didn’t get a single one right.


Commentators spoke about strategy. Who on earth knew there was strategy in spelling? But a lot of spelling depends on anemology, language of origin and the root words that make up a word. It takes a lot of practice, dedication studying and training to get to the point that these kids were at. I for one was in a state of shock! This was definitely no cake walk.


I was amazed to see how focused and how committed these kids were. Here I am claiming to be a writer and I had no clue what any of these word were! I don’t think I even know 1% of the words in the dictionary. That is quite a let down. Idiots like us “claim” we know a lot, when we are 10 miles away on the shore of the sea of knowledge.


I am humbled by this experience and applaud these smart and confident children. Hope that we can all aspire to greater heights and achieve more than just the average.

Wednesday, July 28, 2010

Yeah Right!

Some genius put these two simple words together and created the epitome of contemporary satire. Shattering all mathematical theories (that 2 positives don’t make a negative) and defying grammatical and syntactical rules these two words make sarcasm fun and interesting. Don’t get me wrong and think I’m this evil little person who revels on such things. But when you think about it, you have to hand it to the person who came up with this. The subtlety and yet the profoundness of this usage is sheer genius.


In fact I a question posted on Help.com “Is “yeah, right” an expression of sarcasm or an idiom?”
And the answers although not definite, have been brought down to these three possibilities:
sarcasm
an idiom or
an idiom born of sarcasm


‘C’ really got me thinking, ‘an idiom born of sarcasm’… We actually have an idiom for sarcasm and it’s made of ‘yeah’ and ‘right’. Is that irony?

Blog Archive